รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 31 มกราคม 2563

รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 31 มกราคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อกองทุน สัดส่วนการถือครอง*
(ร้อยละ)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม 48.98
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 41.74
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ 58.49
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ 44.55

* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม    

Title alignment
CENTER