รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 29 มกราคม 2564

รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 29 มกราคม 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

ชื่อกองทุน สัดส่วนการถือครอง*
(ร้อยละ)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 83.48
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ 55.94
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ 38.70
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม 38.58
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ 36.10

* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม    

Title alignment
CENTER