รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 31 มกราคม 2566

รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 31 มกราคม 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3

ณ 31 มกราคม 2566

ชื่อกองทุน สัดส่วนการถือครอง*
(ร้อยละ)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 82.01
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ 67.77
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ 39.63
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ 38.77
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล 39.27
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ 56.47
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม 37.92
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ 66.08
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG 90.03

* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม ยกเว้นรายการที่ 9 เกิดจากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 2 กลุ่ม

Title alignment
CENTER