รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 31 มีนาคม 2564

รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 31 มีนาคม 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อกองทุน สัดส่วนการถือครอง*
(ร้อยละ)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 83.57
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ 60.91
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ 41.00
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม 38.39
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ 39.38

* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม    

Title alignment
CENTER