รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 31 มีนาคม 2565

รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 31 มีนาคม 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3

ณ 31 มีนาคม 2565

ชื่อกองทุน สัดส่วนการถือครอง*
(ร้อยละ)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 77.85
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ 68.46
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม 38.20
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ 52.94
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ 34.44
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ 36.82
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส 39.91
องทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล 40.95
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์  37.36
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ 33.37
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ 35.41

* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม

Title alignment
CENTER