รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 29 พฤษภาคม 2563

รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 29 พฤษภาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ชื่อกองทุน สัดส่วนการถือครอง*
(ร้อยละ)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม 34.19
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 45.88
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ 52.12
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ 40.00
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ 37.58

* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม    

Title alignment
CENTER