รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 30 พฤศจิกายน 2563

รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 30 พฤศจิกายน 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อกองทุน สัดส่วนการถือครอง*
(ร้อยละ)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 83.55
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ 54.01
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ 41.88
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม 37.86

* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม    

Title alignment
CENTER