รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 30 กันยายน 2566

รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 30 กันยายน 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3

ณ 30 กันยายน 2566

ชื่อกองทุน สัดส่วนการถือครอง*
(ร้อยละ)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 82.11
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ 66.36
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ 41.54
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ 39.23    
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล 41.87
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ 57.97
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม 37.30

* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม

Title alignment
CENTER