ประกาศเรื่อง แจ้งเพิ่มเติมช่องทางการให้บริการการซื้อหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน และ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมผ่านช่องทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

ประกาศเรื่อง แจ้งเพิ่มเติมช่องทางการให้บริการการซื้อหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน และ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมผ่านช่องทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

The announcement published in Thai version

อ่านประกาศที่นี่