รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 31 ธันวาคม 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3

ณ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อกองทุนสัดส่วนการถือครอง*
(ร้อยละ)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ85.00
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ68.60
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้42.09
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้38.54 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล44.48
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์58.80
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม37.79
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG46.12

* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม