ประกาศเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักที่ลงทุน (Master Fund) ชื่อกองทุน และดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น (PRINCIPAL GTR)

ประกาศเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักที่ลงทุน (Master Fund) ชื่อกองทุน และดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น (PRINCIPAL GTR)