กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 1Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL FI1Y1AI)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

กองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และผู้มีเงินลงทุนสูง ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่วงเวลา 1 ปีได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก 

ชื่อย่อPRINCIPAL FI1Y1AIระดับความเสี่ยง4 (เสี่ยงสูง)
เงินทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท (Green shoe 15%)การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ประเภทกองทุนตราสารหนี้
วันเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)5 – 13 กุมภาพันธ์ 2567 
วันจดทะเบียน15 กุมภาพันธ์ 2567 
อายุโครงการกำหนดอายุโครงการประมาณ 1 ปี
เงื่อนไข (อายุโครงการ)
อายุโครงการที่บริษัทจัดการกำหนดสำหรับกองทุนนี้ คือประมาณ 1 ปี (โดยไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
 
นโยบายการลงทุนกองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายในประเทศที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade)
ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) เท่านั้น
 
ผู้จัดการกองทุน
  • คุณวีรยุทธ ห์ลีละเมียร
  • คุณนิค ศรีวีระวานิชกุล

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อเปิดเสนอขายครั้งเดียวในช่วง IPO, ตั้งแต่เปิดทำการ – 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ500,000 บาท
วันทำการขายคืนบริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งหมดภายใน 5 วันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุโครงการ หรือวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม
โดยจะชำระเงินภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น
มูลค่าขั้นตํ่าของการขายไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย ไม่เกิน 2.14% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกิน 2.14% ต่อปี 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน 0.33% ต่อปี 
นายทะเบียนไม่เกิน 0.54% ต่อปี 
*ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว
หมายเหตุ: บริษัทจัดการจะเรียกเก็บและตัดจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนในอัตราต่อปีของมูลค่าที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยทางบัญชีบริษัทจัดการอาจรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนทั้งจำนวนในวันที่ถูกเรียกเก็บหรือทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น และจะเรียกเก็บจากกองทุนภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่จดทะเบียนกองทุน 
 

ช่องทางการซื้อกองทุน

  • Principal TH Application
  • ธนาคารออมสิน

ผลการดำเนินงาน