บลจ. พรินซิเพิล ยืนยันพอร์ตการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ เน้นลงทุนในตราสารภาครัฐที่มีความมั่นคงสูงและตราสารเอกชนคุณภาพระดับ Investment Grade ไม่มีการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ

บลจ.พรินซิเพิล ขอยืนยันย้ำให้ผู้ลงทุนทุกท่านมั่นใจว่า กองทุนรวมตราสารหนี้ภายใต้การบริหารของ บลจ.พรินซิเพิลมีนโยบายลงทุน

  • ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงสูง โดยลงทุนในเงินฝากธนาคารและตราสารหนี้ภาครัฐ
  • ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนในระดับ Investment Grade
  • ไม่มีการลงทุนในตราสารที่ไม่มีอันดับเครดิต (Non-rated Bonds)
  • ไม่มีการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ
  • การจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม  

บลจ.พรินซิเพิล มีการจัดสรรและกระจายพอร์ตการลงทุนไปในตราสารหนี้หลากหลายประเภท และเน้นความสำคัญในการรวิเคราะห์ ความเสี่ยงด้านเครดิตก่อนการลงทุน เพื่อคัดเลือกลงทุนในตราสาหนี้เอกชนทรามีความมั่นคงสูงในการลงทุน โดยตราสารหนี้ ภาคเอกชนจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการลงทุน (Investment Committee) ก่อนการลงทุนทุกครั้ง นอกจากนี้ ภายหลังจาก ลงทุนทีมผู้จัดการกองทุนจะทำงานร่วมกับทีมบริหารความเสี่ยงเพื่อทบทวนความเสี่ยงด้านเครดิตโดยจัดทำเป็น Internal Credit Scoring ทุก 3 เดือน เพื่อติดตามสถานการณ์และความสามารถในการชำระหนี้อย่างใก้ลชิด

ดรปำก

บลจ.พรินซิเพิล ขอให้ความมั่นใจกับทุกท่านว่า เรามีกระบวนการการบริหารจัดการกองทุนระดับมาตรฐานสากล
และบริหารจัดการกองทุนโดยยึดผลประโยชน์ของผู้ลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ
โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้ำงผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนในระยะยาวให้กับผู้ลงทุนทุกท่าน

 

อ่านฉบับเต็มที่นี่