PRINCIPAL Investment Theme 2020 Technology

เชื่อหรือไม่ว่า 6 ใน 10 ของธุรกิจที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกนั้นคือ บริษัทในกลุ่มเทคโนโลยี จากแนวโน้มการเติบโตของที่ชัดเจน
และการเพิ่มความสำคัญที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีในระดับ Megatrend ทาง บลจ พรินซิเพิล
จึงได้เสนอทางเลือกการลงทุนในกองทุนหุ้นโลกที่เน้นการเลือกวิเคราะห์หุ้นรายตัวคุณภาพดี ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง
อย่างกองทุน Principal Global Opportunity