ประกาศเรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้

ประกาศเรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้

บริษัทหลักการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ขอประากาศเรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ (PRINCIPAL GCF) โดยกองทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมได้ดังนี้

  1. แก้ไขเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนเป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Multiclass Fund) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนอยู่ปัจจุบันจะถือเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน ชนิดจ่ายเงินปันผล (Dividend Class : Class D) โดยอัตโนมัติ
  2. แก้ไขเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management Tools)

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Multiclass Fund) ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป และการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management Tools) ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565  เป็นต้นไป ตามวันที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต.

อ่านประกาศที่นี่