ประกาศเรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดจํานวน 64 กองทุน

ประกาศเรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดจํานวน 64 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ประกาศเรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดจำนวน 64 กองทุน โดยกองทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมได้ดังนี้ 

  1. แก้ไขทุกกองทุน เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management Tools)
  2. แก้ไขทุกกองทุน เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้หน่วยงานภายนอกในการทำหน้าที่ติดตามดูแลการจัดการ กองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)
  3. แก้ไขกองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพื่อปรับรูปแบบเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในโครงการหรือหนังสือชี้ชวนของกองทุน

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

อ่านประกาศที่นี่