ประกาศเรื่อง การเฉลี่ยเงินคืนครั้งที่ 2 จากการเลิกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรจ

ประกาศเรื่อง การเฉลี่ยเงินคืนครั้งที่ 2 จากการเลิกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรจ