ผลการยื่นข้อเสนอเป็นผู้ซื้อหรือผู้เช่าทรัพย์สินกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าตรีนิตี้และแนวทางดำเนินการ

ผลการยื่นข้อเสนอเป็นผู้ซื้อหรือผู้เช่าทรัพย์สินกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าตรีนิตี้และแนวทางดำเนินการ