ประกาศเรื่อง แจ้งผลการประมูลขายหรือเช่าทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี (SBPF)

ประกาศเรื่อง แจ้งผลการประมูลขายหรือเช่าทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี (SBPF)