การรายงานข้อมูลแทนแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ (TNPF) ประจำปี 2564 และแนวทางขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการส่งหนังสือขอมติ

การรายงานข้อมูลแทนแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ (TNPF) ประจำปี 2564 และแนวทางขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการส่งหนังสือขอมติ