ทำไมจึงควรลงทุนในกองทุนหุ้นยุโรป PRINCIPAL EUEQ

ทำไมควรลงทุนในยุโรปตอนนี้

  • หลายประเทศในยุโรปรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ได้เป็นอย่างดี มีอัตราการฉีดวัคซีนที่ค่อนข้างสูง ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาได้มากกว่าในหลายประเทศทั่วโลก
  • ภาครัฐยังคงกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายการเงินและการคลัง
  • ราคาหุ้นยุโรปยังคงถูกกว่าราคาหุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว

eueq

กองทุนหุ้นยุโรป กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้  Principal European Equity Fund (PRINCIPAL EUEQ) 

กองทุน Feeder Fund ในกองทุนหลัก Principal Global Investors Funds – European Equity Fund ซึ่งถูกบริหารด้วยทีมผู้จัดการกองทุนที่มากประสบการณ์อย่าง Juliet Cohn ที่ได้รับการจัด A Rating จาก Citywire (As of 30 June 2021) และยังได้รับการจัดอันดับ  5 ดาวจาก Morningstar (As of 31 July 2021) เน้นการลงทุนด้วยกลยุทธ์แบบ Bottom-up stock selection ครอบคลุมหุ้นจำนวนเกือบ 100 ธุรกิจคุณภาพดี ราคาเหมาะสม โดยการลงทุนจะเน้นธุรกิจใน 3 กลุ่ม ได้แก่

  • Innovators หรือ ธุรกิจที่เน้นการวิจัยพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อตอบโจทย์ตลาดใหม่ๆ เช่น ธุรกิจของ NovoNordisk  ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์รักษาโรคที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญโรคเบาหวาน และมีฐานผู้ลูกค้าจำนวนกว่า 30 ล้านรายทั่วโลก
  • Renovators หรือ ธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์เพื่อทำให้ธุรกิจกลับมาเติบโตได้อีกครั้ง เช่น บริษัท Siemen ที่เคยเป็นที่รู้จักในแง่ของการเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือในยุค 2G เข้าสู่การเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะในยุคปัจจุบัน เพื่อตอบโจทย์การเติบโตในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
  • Pacesetters หรือ ธุรกิจที่ได้อานิสงค์จากแรงส่งของตลาดที่เติบโต เช่น LVMH เจ้าของอาณาจักรสินค้า Luxuries ต่างๆ มีสินค้าที่เป็นที่รู้จักภายใต้แบรนด์อย่าง Louis Vuitton, Christian Dior, Rimowa ฯลฯ ซึ่งเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างมากจากความต้องการสินค้าแบรนด์เนม คุณภาพดีที่เพิ่มสูงขึ้น

โดยหุ้นที่กองทุนหลักได้ลงทุนนั้นมีความหลากหลายในด้านอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน ทั้งในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคประจำวันอย่างบริษัท Nestle บริษัทผู้ผลิตชิพ อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ รายใหญ่แห่งหนึ่งของโลกอย่าง ASML Holding หรือจะเป็นธุรกิจในกลุ่มสุขภาพที่หลายคนอาจได้ยินชื่ออยู่บ่อยครั้งในช่วงเวลานี้อย่าง AstraZeneca และ Roche (เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเองที่ได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียนจาก อย.ไทย แล้ว

eueq

*% ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป / * เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : M7EU Index (THB) 50% + M7EU Index adjusted with FX hedging cost 50% (source: Bloomberg ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564) ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็น เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  : https://www.principal.th/th/principal/EUEQ
 

ข้อมูลกองทุนหลัก (Master Fund)

ข้อมูล Master Fund (European Equity Fund – I Acc EUR) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

eueq

eueq

 อ่าน ทำไมจึงควรลงทุนในกองทุนหุ้นยุโรป PRINCIPAL EUEQ ที่นี่

Disclaimer
ผู้ลงทุนทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน//กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินทุนเริ่มแรกได้/ บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง  และผลการดำเนินงาน ของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือให้ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ ก่อนการตัดสินใจลงทุน/การวัดผลการดำเนินงาน จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่างๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด / แม้บริษัทจัดการจะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง และตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำเอกสารนี้ บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มีความรับผิดและจะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดของข้อมูลใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทั้งจะไม่รับผิดสำหรับการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเห็นหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทจัดการไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณ์หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น / บริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดทั้งปวงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นในทุกกรณี ทั้งนี้ความเห็นบทวิเคราะห์หรือการคาดคะเนต่างๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการดำเนินงานในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารนี้ ไม่ถือเป็นเครื่องยืนยัน และอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงได้ / สำหรับนักลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรับหนังสือชี้ชวน สามารถติดต่อบริษัจัดการหรือผู้ดำเนินการขายที่ท่านให้บริการ