เตรียมพบกับกองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ESG (PRINCIPAL EQESG-ThaiESG)

"เตรียมพบกับกองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ESG
(PRINCIPAL EQESG-ThaiESG)"

บริหารกองทุนเชิงรุก เน้นการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Alpha) 
ด้วยการลงทุนในหุ้น ESG คุณภาพสูง

 

Image