บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จัดสัมมนาใหญ่ Principal Investment Forum 2020

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จัดสัมมนาใหญ่ Principal Investment Forum 2020

Press

นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด จัดงานสัมมนาใหญ่ประจำปี “Principal Investment Forum 2020”
Navigating the Era of Heightened Risk Velocity เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจและแนวโน้มการลงทุนปี 2020 ทั้งในระดับโลก ภูมิภาคและในประเทศไทย
โดยมีผู้บริหารกองทุน BlackRock Asset Management ผู้บริหารกองทุน UBS Asset Management และผู้จัดการกองทุนจาก บลจ.พรินซิเพิลร่วมเป็นวิทยากร
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

Title alignment
CENTER