Principal Market Update: เพิ่มความระมัดระวังตลาดหุ้นเวียดนามในระยะสั้น

Market Update

18 October 2023

  • หุ้นเวียดนามปรับตัวลงแรง 3 วันติดต่อกันจากการได้รับผลกระทบเชิงลบจากตลาดหุ้นอื่น ๆ ทั่วโลก และแรงขายทำกำไรจากนักลงทุนที่เริ่มซึมซับประเด็นจากทางการเวียดนามปรับการเติบโตของ GDP ปีนี้ลงสู่ระดับ 5% ต่ำกว่าเป้าหมายที่ 6.5% จากแรงกดดันของเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ตลาดหุ้นเวียดนามเริ่มส่งสัญญาณทางเทคนิคที่อ่อนแอ อย่างไรก็ตามความพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลยังคงมีอยู่ โดยล่าสุดกระทรวงการคลังของเวียดนามยื่นเสนอการขยายระยะเวลาปรับลด VAT (จาก 10% ลงที่ 8%) ไปจนถึง 30 มิ.ย. 2567
  • ด้วยสถานการณ์ตลาดหุ้นรอบโลกยังผันผวนและสัญญาณทางเทคนิคที่เริ่มอ่อนแอ เราจึงมีมุมมองระมัดระวังเพิ่มขึ้นต่อการทยอยซื้อสะสมกองทุนหุ้นเวียดนามในระยะสั้น อย่างไรก็ตามหากนักลงทุนสามารถรับความผันผวนได้ และถือครองได้มากกว่า 1 ปี ขึ้นไปสามารถทยอยลงทุนหุ้นเวียดนามผ่าน PRINCIPAL VNEQ ได้เหมือนเดิม
  • กองทุน PRINCIPAL VNEQ มีกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก โดยเลือกหุ้นรายตัวที่เป็นผู้ชนะระยะยาวที่มีการเติบโตสูงและธรรมาภิบาลในแต่ละอุตสาหกรรม โดยผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ทั้งชาวไทยและเวียดนามใช้การวิเคราะห์ทั้งแบบ Top-down เพื่อประเมินด้านเศรษฐกิจมหภาคเพื่อคัดเลือกอุตสาหกรรมที่น่าสนใจลงทุน และวิเคราะห์แบบ Bottom-up เพื่อประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ โดยปัจจุบันกองทุนมีการเพิ่มน้ำหนักในกลุ่ม Consumer Discretionary (สินค้าฟุ่มเฟือย) มากขึ้น เนื่องจากตัวเลขทางเศรษฐกิจด้านการบริโภคในประเทศเวียดนามส่งสัญญาณแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรก
  • กองทุน PRINCIPAL VNEQ มีผลการดำเนินงานย้อนหลังโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือน ม.ค. - ก.ย. 2566 มีผลตอบแทนย้อนหลัง เป็นอันดับ 1 เทียบกับกองทุนหุ้นเวียดนามในประเทศไทย และได้รับรางวัลมอร์นิ่งสตาร์ระดับ 5 ดาว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566)

market update

 Source: Principal Asset Management as of 30 September 2023

อ่าน Principal Market Update: เพิ่มความระมัดระวังตลาดหุ้นเวียดนามในระยะสั้น

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุน PRINCIPAL VNEQ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรศึกษาผลการดำเนินงานของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตัดสินใจลงทุน / Copyright @ 2023 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่  (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต