Principal Market Update: ความขัดแย้งตะวันออกกลางหนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับขึ้น

09.10_Principal Market Update template

9 October 2023

  • ตลาดหุ้นทั่วโลกและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ส่อแววผันผวนอีกครั้งจากความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ หลังกลุ่มฮามาสในดินแดนปาเลสไตน์เปิดฉากเริ่มโจมตีอิสราเอล และนายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอลประกาศภาวะสงครามเพื่อทำการตอบโต้อย่างทันที โดยการโจมตีครั้งนี้ของกลุ่มฮามาสนับได้ว่ารุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษ และมีจำนวนผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 1,100 คน
  • ทางด้านฝั่งสหรัฐฯ เริ่มเคลื่อนไหวเพื่อที่จะช่วยเหลืออิสราเอล โดยเคลื่อนย้ายเรือบรรทุกเครื่องบินไปในภูมิภาคแถบนี้ และประกาศว่าพร้อมจะสนับสนุนด้านอาวุธ และความช่วยเหลือด้านการทหาร รวมถึงแสดงความกังวลว่าเหตุการณ์ความขัดแย้งครั้งนี้มีโอกาสลุกลามไปยังส่วนอื่น ๆ ของภูมิภาค เช่น ทางตอนใต้ของประเทศเลบานอน
  • จากการประเมินเบื้องต้นเรามองว่าการขัดแย้งครั้งนี้ยังมีความไม่แน่นอนสูง และมีโอกาสทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามในระยะสั้นราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะราคาน้ำมัน สามารถปรับขึ้นได้ระยะสั้น เนื่องจากประเทศตะวันออกกลางเป็นแหล่ง Supply น้ำมันดิบ เกือบ 1 ใน 3 ของโลก โดยนักลงทุนที่สามารถรับความผันผวนและความเสี่ยงได้สามารถหาโอกาสทยอยสะสม กองทุน PRINCIPAL GCF ที่มีสัดส่วนการลงทุนกระจายตัวในสินค้าโภคภัณฑ์หลากหลาย เช่น น้ำมัน ทองคำ ทองแดง ข้าวสาลี เพื่อหวังผลตอบแทนในระยะสั้นถึงระยะกลางจากสภาวะการณ์นี้ได้

กองทุนแนะนำ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ D (PRINCIPAL GCF-D): กองทุนมีนโยบายที่จะนําเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไป ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ กองทุน Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งกองทุนจดทะเบียน จัดตั้งในประเทศลักเซมเบอร์ก และอยู่ภายใต้บริษัทจัดการ Lumyna Investments Limited กองทุนหลักจะบริหารแบบเชิงรับ (Passive Management) โดยมุ่งลงทุน เพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง ICE BofAML Commodity Index eXtra 03 Index Total Return (“ดัชนีอ้างอิง”) ซึ่งทําให้ผลการ ดําเนินงานอาจเป็นบวกหรือลบก็ได้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในธุรกรรมทางการเงินเพื่อให้เกิดดอกเบี้ย และ สัญญาสวอปกับสถาบันชั้นนํา ซึ่งทําหน้าที่เป็นคู่สัญญาอนุพันธ์ OTC เพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง

อ่าน Principal Market Update: ความขัดแย้งตะวันออกกลางหนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับขึ้น

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนนี้มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อน / PRINCIPAL GCF จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน จึงมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป แม้ว่าผู้ลงทุนจะเคยมีประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวมอื่นมาก่อน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลกัษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน/ ทั้งนี้โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต