Principal Update: 19 April 2023

GDP จีน Q1 2023 เติบโตแข็งแกร่งที่ 4.5%

  • เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวอย่างมีนัยในช่วงไตรมาส 1 ปีนี้ โดยขยายตัวถึง 4.5% มากกว่าตลาดคาดการณ์ที่ 4% และมากกว่าในไตรมาส 4 ปีที่แล้วที่ขยายตัวแค่ 2.9% สาเหตุสำคัญของการฟื้นตัวครั้งนี้คือการเปิดประเทศ และผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับ Covid-19 ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2022 ปีที่แล้ว ส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศ เช่น การซื้อสินค้าและบริการ การทานอาหารที่ร้านอาหาร และการท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัวแข็งแกร่งอีกครั้ง หลังจากการบังคับใช้นโยบาย zero-Covid อย่างเข้มงวดในตลอด   3 ปีที่ผ่านมา และการฟื้นตัวของการบริโภคในประเทศก็สะท้อนมาในตัวเลขยอดค้าปลีก (retail sales) ของจีนที่เติบโตถึง 10.6% YoY ในเดือนมีนาคม 2023 นอกจากนี้เศรษฐกิจไตรมาส 1 ยังได้รับผลบวกจากการลงทุนของรัฐบาลในโครงสร้างพื้นฐาน และการส่งออกที่เติบโตถึง 14.8% YoY ในเดือนมีนาคม 2023
  • บลจ.พรินซิเพิล ยังแนะนำและชอบการลงทุนในตลาดหุ้นจีน ซึ่งนอกจากการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ จีนยังมีท่าทีผ่อนคลายมาตรการควบคุมของบริษัทเทคโนโลยี รวมถึงการเริ่มเห็นสัญญาณคลายความกังวลในกลุ่มอสังหาฯ โดยมีกองทุนแนะนำคือ PRINCIPAL CHEQ ลงทุนหุ้นจีนทั้งตลาด Onshore และ Offshore เช่น China A share, H shares, ADR ซึ่งหุ้นที่ลงทุนส่วนใหญ่เป็นธีมที่ทางรัฐบาลจีนสนับสนุนเช่น Clean energy, EV battery, Copper, Semiconductor และกองทุนมีผลการดำเนินงานย้อนหลังแข็งแกร่ง, PRINCIPAL CHTECH เน้นลงทุนหุ้นจีนในกลุ่มเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก และ PRINCIPAL APDI ที่มีการกระจายการลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพ ทั่วทั้งเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ปัจจุบันมีสัดส่วนหุ้นจีน และฮ่องกงรวมกันที่ประมาณ 37% ของพอร์ต นอกจากนี้เรากำลังจะเสนอขาย กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า ทริกเกอร์ 6M3 (PRINCIPAL CHTG6M3) ครั้งแรกและครั้งเดียว ในวันที่ 24 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2023 นี้ บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนที่บริหาร PRINCIPAL CHTG6M1 ถึงเป้าหมายก่อนกำหนดในระยะเวลา 4 เดือน

อ่าน Principal Update: 19 April 2023

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุน PRINCIPAL APDI กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในฮ่องกง ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / กองทุน PRINCIPAL CHEQ กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวใน emerging markets ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / กองทุน PRINCIPAL CHTECH, PRINCIPAL CHTG6M3 กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL CHTG6M3 ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่วงเวลา 6 เดือนแรก ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก / PRINCIPAL CHTG6M3 การกำหนดเป้าหมายมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.65 บาทต่อหน่วย เป็นเพียงเงื่อนไขในการเลิกกองทุนหรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เมื่อเป็นไปตามเป้าหมาย ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรก นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน จำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุน เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน เนื่องจากการหักค่าใช้จ่ายการกักสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน / บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลย พินิจของผู้จัดการกองทุน / ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต