Fed Minutes ยังเน้นดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวัง, sentiment ตลาดหุ้นเวียดนามดูดีขึ้น

20231122


•    รายงานการประชุม Fed (Fed Minutes) ระบุเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เชื่อว่าการดำเนินนโยบายอย่างรัดกุมและระมัดระวังยังจำเป็น เพื่อที่จะนำเงินเฟ้อกลับมาที่ระดับเป้าหมายที่ 2% และการตัดสินใจของ Fed ในการประชุมครั้งถัดไปจะขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจในอนาคต โดย Fed จะคำนึงถึงทั้งความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้น และการควบคุมเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตามตลาดมองว่า Fed มีโอกาสถึง 95.01% ต่อการคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้าวันที่ 12 – 13 ธ.ค. 66 (อ้างอิง FedWatch Tool จาก cmegroup.com ณ วันที่ 22 พ.ย. 66)

•    บลจ.พรินซิเพิลเห็นว่ากลยุทธ์จัดสรรน้ำหนักลงทุนผ่านกองทุนหุ้นทั่วโลก PRINCIPAL GQE, PRINCIPAL GESG และ PRINCIPAL GOPP ตามที่เคยแนะนำไปยังมีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน (อ่านเพิ่มเติม) เนื่องจากพอร์ตการลงทุนจะมีความสมดุลจากทั้งหุ้นคุณภาพดี ปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง และหุ้นเติบโต ที่มีความได้เปรียบด้านการแข่งขันที่สูง

•    ในส่วนของตลาดหุ้นเวียดนาม เรามองว่าสถานการณ์ต่าง ๆ เริ่มดูดีขึ้นทั้งในแง่ของภาคอสังหาริมทรัพย์ (อ่านเพิ่มเติม) และ sentiment ของตลาด (ปัจจัยทางเทคนิค) ตามภาวะการลงทุนโดยรวมทั่วโลก นอกจากนี้ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญก็ยังคงแข็งแกร่ง เช่น ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production Index) ที่ปรับขึ้น 4.1% YoY ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตสูงสุดตั้งแต่เดือน พ.ย. 65 หรือเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ (registered FDI) ในเดือนต.ค. ที่เติบโตถึง 50.2% YoY และมีมูลค่าถึง 5.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นเราจึงเปลี่ยนมุมมองการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามเป็น Slightly Overweight จาก Neutral โดยเราแนะนำให้มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเวียดนาม (อ้างอิงตามพอร์ตการลงทุนแนะนำหน้า 2)

•    กองทุน PRINCIPAL VNEQ และ PRINCIPAL VNEQRMF มีกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก โดยเลือกหุ้นรายตัวที่เป็นผู้ชนะระยะยาวที่มีการเติบโตสูงและมีธรรมาภิบาลในตลาดหุ้นเวียดนาม โดยผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ทั้งชาวไทยและเวียดนามใช้การวิเคราะห์ทั้งแบบ Top-down และ Bottom-up เพื่อเฟ้นหาบริษัทแข็งแกร่ง และจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนาม ปัจจุบันกองทุนเน้นลงทุนหุ้นกลุ่มการเงิน (Financial Service) และสินค้าฟุ่มเฟือย (Consumer Discretionary) และกองทุนมีผลการดำเนินงานย้อนหลังโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัล Morningstar 5 ดาว ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566


 

20231122

Source: Principal as of 22 November 2023

อ่าน Principal Market Update : Fed Minutes ยังเน้นดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวัง, sentiment ตลาดหุ้นเวียดนามดูดีขึ้น

คำเตือน : Principal Asset Allocation Plan เป็นบริการการแนะนำการจัดพอร์ตการลงทุนแบบการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ต่าง ๆ (Asset Allocation) ตามระดับความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ลงทุน โดยเป็นการพิจารณาและประเมินภาวะการลงทุน เพื่อการสร้างและปรับพอร์ตอย่างสมดุล และอาจจะพิจารณาและนำเสนอการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนหรือปรับพอร์ตลงทุนเป็นรายเดือน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพอร์ตการลงทุนมีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสอดรับกับภาวะการลงทุน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เปลี่ยนไปตามภาวะตลาดส่งผลให้สัดส่วนของแต่ละสินทรัพย์ที่ลงทุนมีการปรับเปลี่ยนไปจากสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม อาจทำให้พอร์ตการลงทุนมีความเสี่ยงสูงหรือต่ำไปกว่าที่ควรจะเป็น เพื่อให้สัดส่วนการลงทุนเข้าสู่สัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม Principal Asset Allocation Plan เป็นเพียงคำแนะนำของ บริษัทจัดการ ผู้ลงทุนอาจ ไม่ได้รับผลตอบแทนตามคาดหวัง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรทำความ เข้าใจการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) ตามคำแนะนำของสำนักงาน ก.ล.ต.
พอร์ตการลงทุนดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณการสัดส่วนการลงทุน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อลงทุนจริง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด การลงทุนและโอกาสการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ ประมาณการสัดส่วนการลงทุน ไม่ใช่การรับประกันหรือยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต/ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
คำอธิบายประกอบ Clients’ Portfolio Model 5 พอร์ตลงทุนแนะนำ 
สำหรับผู้ลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง “ปานกลางค่อนข้างสูง” แนะนำพอร์ตการลงทุน “Income” 
สำหรับผู้ลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง “สูง” ท่านสามารถลงทุนในพอร์ตการลงทุน “Income” และ “Balance”
สำหรับผู้ลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง “สูงมาก” ท่านสามารถลงทุนในพอร์ตการลงทุน “Income”, “Balance”, “Growth”, “Active Growth” และ “Global Equity”
ทั้งนี้หากท่านผู้ลงทุนมีความประสงค์จะลงทุนในพอร์ตลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงการลงทุนของท่าน ท่านจะต้อง “ยืนยัน” รับทราบความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนที่ท่านได้เลือกลงทุน
ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / PRINCIPAL GQE, PRINCIPAL GESG และ
PRINCIPAL GHEALTH กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL GOPP กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในอเมริกาเหนือ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย /  PRINCIPAL GESG มิได้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน การบริหารจัดการและการจัดทำรายงานของกองทุนรวมเช่นเดียวกับ SRI Fund / PRINCIPAL GHEALTH ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก / PRINCIPAL GCF มีความเสี่ยงสุงและซับซ้อน ผู้ลงทุนจึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ก่อนตัดสินใจลงทุน / PRINCIPAL VNEQ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรศึกษาผลการดำเนินงานของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตัดสินใจลงทุน / Copyright @ 2023 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่  (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต