เงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือน มี.ค. สูงกว่าคาด ส่งผล Fed มีแนวโน้มเริ่มลดดอกเบี้ยครั้งแรกช่วงครึ่งปีหลัง

Image

 

  • เงินเฟ้อสหรัฐฯ (CPI) ในเดือน มี.ค. โดยรวมสูงกว่าคาด จากปัจจัยหลักๆ เช่น ค่าเช่าที่อยู่อาศัย และค่าประกันภัยรถยนต์ ผลที่ตามมาคือนักลงทุนในตลาดเริ่มคาดการณ์การลดดอกเบี้ยของ Fed มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง และอาจจะปรับลดประมาณ 2 ครั้ง หรือ 0.50% ในปีนี้ ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลง โดย S&P 500 Index -0.95% และ Nasdaq Index -0.84% อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการลดดอกเบี้ยจะถูกเลื่อนไปในช่วงครึ่งปีหลัง ทำให้ตลาดเกิดความผันผวนขึ้น แต่เรามองว่าปัจจัยดังกล่าวไม่ได้กระทบต่อมุมมองการลงทุนของเราอย่างมีนัย เนื่องจากเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจะเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราว และการลดดอกเบี้ยยังคงเกิดขึ้นเพียงแต่จะล่าช้าไป 2 – 3 เดือน
  • ในเดือน มี.ค. เงินเฟ้อทั่วไปสหรัฐฯ (CPI) ปรับเพิ่มขึ้น 3.5% YoY และ 0.4% MoM สูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ 3.4% YoY และ 0.3% MoM ตามลำดับ ในส่วนของเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) ปรับเพิ่มขึ้น 3.8% YoY และ 0.4% MoM สูงกว่าสิ่งที่ตลาดคาดการณ์ที่ 3.7% YoY และ 0.3% MoM ตามลำดับเช่นกัน ส่งผลให้ความน่าจะเป็นที่ Fed จะลดดอกเบี้ยครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง (Source: CME Fedwatch tool as of 11 April 2024)
  • เรามองว่ากลยุทธ์การลงทุนของเราในปัจจุบันยังเหมาะสมกับสภาวะการลงทุน คือเน้นกระจายการลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพดีทั้งในแง่ของตราสารทุน และตราสารหนี้เพื่อรองรับความผันผวนที่เกิดจากความเสี่ยงด้านต่าง ๆ (อ่านเพิ่มเติม) และสามารถคว้าผลตอบแทนได้ ในขณะที่ตลาดปรับขึ้น หรือเมื่อ Fed ปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรก โดยเราแนะนำน้ำหนักแต่ละกองทุนตามพอร์ตการลงทุนแนะนำตามระดับความเสี่ยงด้านล่าง 
     
Image

 

Image

 

คำเตือน: Principal Asset Allocation Plan เป็นบริการการแนะนำการจัดพอร์ตการลงทุนแบบการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ต่าง ๆ (Asset Allocation) ตามระดับความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ลงทุน โดยเป็นการพิจารณาและประเมินภาวะการลงทุน เพื่อการสร้างและปรับพอร์ตอย่างสมดุล และอาจจะพิจารณาและนำเสนอการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนหรือปรับพอร์ตลงทุนเป็นรายเดือน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพอร์ตการลงทุนมีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสอดรับกับภาวะการลงทุน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เปลี่ยนไปตามภาวะตลาดส่งผลให้สัดส่วนของแต่ละสินทรัพย์ที่ลงทุนมีการปรับเปลี่ยนไปจากสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม อาจทำให้พอร์ตการลงทุนมีความเสี่ยงสูงหรือต่ำไปกว่าที่ควรจะเป็น เพื่อให้สัดส่วนการลงทุนเข้าสู่สัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม Principal Asset Allocation Plan เป็นเพียงคำแนะนำของ บริษัทจัดการ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามคาดหวัง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) ตามคำแนะนำของสำนักงาน ก.ล.ต.
พอร์ตการลงทุนดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณการสัดส่วนการลงทุน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อลงทุนจริง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด การลงทุนและโอกาสการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ ประมาณการสัดส่วนการลงทุน ไม่ใช่การรับประกันหรือยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต/ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
คำอธิบายประกอบ Clients’ Portfolio Model 5 พอร์ตลงทุนแนะนำ 
สำหรับผู้ลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง “ปานกลางค่อนข้างสูง” แนะนำพอร์ตการลงทุน “Income” 
สำหรับผู้ลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง “สูง” ท่านสามารถลงทุนในพอร์ตการลงทุน “Income” และ “Balance”
สำหรับผู้ลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง “สูงมาก” ท่านสามารถลงทุนในพอร์ตการลงทุน “Income”, “Balance”, “Growth”, “Active Growth” และ “Global Growth”
ทั้งนี้หากท่านผู้ลงทุนมีความประสงค์จะลงทุนในพอร์ตลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงการลงทุนของท่าน ท่านจะต้อง “ยืนยัน” รับทราบความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนที่ท่านได้เลือกลงทุน
ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / PRINCIPAL GREITs กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก/ PRINCIPAL GHEALTH กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก/ PRINCIPAL GREITs, PRINCIPAL GQE, PRINCIPAL GHEALTH, และ PRINCIPAL GESG กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL GOPP กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในอเมริกาเหนือ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL GIF กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในยุโรป อังกฤษ และอเมริกาเหนือ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL GESG มิได้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน การบริหารจัดการและการจัดทำรายงานของกองทุนรวมเช่นเดียวกับ SRI Fund / PRINCIPAL VNEQ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL KEQ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเกาหลี ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย /บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้ / ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต