แนะนำขายทำกำไรหุ้นเอเชีย เข้าลงทุนตามพอร์ตแนะนำ นโยบายกระตุ้นของจีนยังไม่ส่งผลต่อเศรษฐกิจชัดเจน

 

Image

 

•    จากที่ทางบลจ.พรินซิเพิลได้แนะนำซื้อหุ้นเอเชียตามรายงาน Principal Tactical Call เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 67 (อ่านเพิ่มเติม) ในปัจจุบันนโยบายที่รัฐบาลจีนประกาศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาด้านอสังหาริมทรัพย์ ยังไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจชัดเจน เราจึงแนะนำขายทำกำไร และเข้าลงทุนในพอร์ตแนะนำตามระดับความเสี่ยงด้านล่าง 

Image

 

•    แม้ว่าหุ้นเอเชียจะประกอบด้วยการลงทุนในหลากหลายประเทศที่เรามีมุมมองเป็นบวก เช่น อินเดีย ไต้หวัน และเกาหลีใต้ อย่างไรก็ตามการลงทุนในจีนก็มีสัดส่วนที่ค่อนข้างมีนัยสำคัญที่ประมาณ 25% และมุมมองการลงทุนในหุ้นจีนก็ยังมีความไม่แน่นอนสูง เนื่องจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลประกาศ โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ ยังคงรอการให้กลไกการส่งผ่านผลลัพธ์สู่ตลาดหุ้น (policy transmission mechanism) ทำงาน อีกทั้งยังไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของตัวเลขเศรษฐกิจที่ชัดเจน เช่น PMI ภาคการผลิตของจีนอยู่ในโซนหดตัว 2 เดือนติดต่อกัน และ PMI ภาคบริการก็ปรับตัวลดลงอย่างมีนัย รวมถึงราคาบ้านใหม่ใน 70 เมืองของจีนยังมีแนวโน้มปรับลดลง แสดงให้เห็นถึงปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ยังไม่คลี่คลาย จากเหตุผลดังกล่าวเราจึงแนะนำขายทำกำไรหุ้นเอเชีย จากที่เคยได้แนะนำซื้อเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2567 

 

Image

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / PRINCIPAL GREITs กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก / PRINCIPAL GREITs, PRINCIPAL GQE, PRINCIPAL GESG และ PRINCIPAL GCREDIT กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL GIF กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในยุโรป อังกฤษ และอเมริกาเหนือ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL GESG มิได้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน การบริหารจัดการและการจัดทำรายงานของกองทุนรวมเช่นเดียวกับ SRI Fund / PRINCIPAL VNEQ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL KEQ กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศเกาหลี ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL DPLUS มีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วนซึ่งจะไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จึงอาจทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศอื่น ๆ ดังนั้น บริษัทจัดการจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุน ณ ต่างประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว / บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้ / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต