รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 31 ตุลาคม 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3
ณ  31 ตุลาคม 2566

 

ชื่อกองทุน สัดส่วนการถือครอง*
(ร้อยละ)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 84.85
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ 68.85
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ 41.88
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ 39.26    
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล 46.03
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ 58.25
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม 37.19

* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม