แจ้งการดาวน์โหลดหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน สำหรับกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) เพื่อลดหย่อนภาษี ประจำปีภาษี 2566 ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

แจ้งการดาวน์โหลดหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน สำหรับกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) เพื่อลดหย่อนภาษี ประจำปีภาษี 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ https://easyinvest.principal.th/click/OnlineDocAboutCaution.aspx  ได้ตั้งแต่วันที่  18  เดือนมกราคม  2567 เป็นต้นไป  
 

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์การส่งข้อมูลซื้อหน่วยลงทุน SSF/RMF/Thai ESG ปี 2566 ให้กรมสรรพากรเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี  สามารถแจ้งความประสงค์ยินยอมให้ บลจ.พรินซิเพิล นำส่งข้อมูลซื้อหน่วยลงทุน SSF/RMF/Thai ESG ปี 2566 ให้กรมสรรพากร ลงทะเบียนที่นี่ : https://easyinvest.principal.th/click/OnlineConsentTax.aspx 

ขั้นตอนการดาวน์โหลดหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน