ประกาศเรื่อง รายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าในการชำระบัญชีประจำ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย

ประกาศเรื่อง รายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าในการชำระบัญชีประจำ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย