รายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าในการชำระบัญชีประจำ เดือนตุลาคม 2565 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย

รายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าในการชำระบัญชีประจำ เดือนตุลาคม 2565 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย