รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ (TNPF) ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ (TNPF) ประจำปี 2565