โครงการช้อปดีมีคืน 2565

โครงการช้อปดีมีคืน 2565

principal

Principal ขอประชาสัมพันธ์ โครงการช้อปดีมีคืน 2565
ตามที่รัฐบาลได้ประกาศ โครงการช้อปดีมีคืน
ในช่วงระหว่างระยะเวลา 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2565

เมื่อท่านลงทุนในกองทุนของ บลจ.พรินซิเพิล ในช่วงระยะเวลาโครงการฯ ค่าธรรมเนียมการซื้อ (Front-end Fee) สามารถนำไปลดหย่อนภาษีในโครงการช้อปดีมีคืน 2565 ได้

โดยใช้เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นกรมสรรพากร “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี”

สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ระบุข้อมูลของผู้ลงทุน โดยค่าธรรมเนียมการซื้อ (Front-end Fee) สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เต็มจำนวน ตามเงื่อนไขของโครงการช้อปดีมีคืน 2565

สำหรับบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus) สามารถติดต่อได้ที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนได้ทำรายการ

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขของโครงการช้อปดีมีคืน 2565

Title alignment
CENTER