แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

แจ้งวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรจ (MONTRI) ประจำปี 2562 และวันกำหนดรายการชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่