แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด”) (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (“กองทุนรวม”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประจำปี 2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ห้องประชุมสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่