ปี 2561 

บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนตราสารหนี้ในประเทศ (Best Fund House – Domestic Fixed Income) จาก Morningstar Thailand Fund Awards

รางวัลกองทุนหุ้นระยะยาว (Best Long-Term Equity Fund) ได้แก่ กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว จาก Morningstar Thailand Fund Awards

รางวัลกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ (Best Thai Equity Large-Cap Fund) ได้แก่ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ จากวารสารการเงินธนาคาร

รางวัลชนะเลิศประเภท Pooled Fund ที่มีขนาดกองทุนต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว จากสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปี 2562 

บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนตราสารหนี้ในประเทศ (Best Fund House – Domestic Fixed Income) จาก Morningstar Thailand Fund Awards

รางวัลชนะเลิศประเภท Pooled Fund ที่มีขนาดกองทุนต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว จากสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปี 2563

บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนตราสารหนี้ในประเทศ (Best Fund House – Domestic Fixed Income) จาก Morningstar Thailand Fund Awards

รางวัลชนะเลิศประเภท Pooled Fund ที่มีขนาดกองทุนต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว จากสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแห่งประเทศไทย

รางวัล Top Investment House Asset Manager Thailand จาก The Asset Benchmark Research Awards 2020

รางวัล Most Astute Investor Thailand จาก The Asset Benchmark Research Awards 2020

ปี 2564

บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนตราสารหนี้ในประเทศ (Best Fund House – Domestic Fixed Income) จาก Morningstar Thailand Fund Awards

รางวัลกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น - กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Best of Short-term Bond Fund : Principal Core Fixed Income Fund – Class R) จาก Morningstar Thailand Fund Awards

รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2021 ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารหนี้ (RMF Fixed Income Fund) - กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF) จากวารสารการเงินธนาคาร

รางวัลรองชนะเลิศประเภท Pooled Fund ที่มีขนาดกองทุนต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว จากสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแห่งประเทศไทย

รางวัล Excellent in Service จาก Fund Selector Asia Awards 2021

ปี 2565

รางวัลรองชนะเลิศประเภท Pooled Fund ที่มีขนาดกองทุนต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว จากสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแห่งประเทศไทย

ปี 2566

รางวัล Best Asset Management Company Awards ประจำปี 2566 ในกลุ่ม Business Excellence จากงาน SET Awards 2023 

รางวัลรองชนะเลิศประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพร่วม ที่เสนอโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ขนาดกองทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาทในการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 จากสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแห่งประเทศไทย

 

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
Copyright @2020 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิงผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต