บลจ.พรินซิเพิล แสดงจุดยืนการต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทยอย่างต่อเนื่อง

CAC Award

นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด แสดงความสำเร็จในการสนับสนุนให้องค์กร ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันต่อต้านการคอร์รัปชั่น ด้วยการร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC)   อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด มุ่งมั่นบริหารจัดการกองทุนเพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 จึงได้เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และในปี 2561 ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และเมื่อเดือน เมษายน 2565 ที่ผ่านมา บลจ. พรินซิเพิลได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทยเป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน