Fight against Risk with Diversification

The Era of Heighten Risk Velocity (ยุคที่ความเสี่ยงมีอัตราเร่งสูงขึ้น)

dk

หนึ่งในธีมลงทุนที่แนะนำสำหรับปี ค.ศ. 2020 คือ Risk Velocity ซึ่งคุณ Seema Shah หัวหน้าทีมกลยุทธ์ของ Principal Global Investors
ได้อธิบายไว้ว่า เป็นภาวะที่ราคาสินทรัพย์กับทิศทางเศรษฐกิจไม่ไปด้วยกัน ทำให้ตลาดหุ้นผันผวนมากขึ้น และผันผวนด้วยอัตราเร่งที่สูงขึ้น


sks
Source: Principal Global Investors: Investing in an era of heightened risk velocity, Data as of 30 Sep 2019

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตลาดหุ้นผันผวนมากขึ้น คือ Exchange Traded Funds (ETFs) จากข้อมูลของตลาดหุ้น New York พบว่า
ในภาวะปกติ สัดส่วนการซื้อขาย ETFs (เส้นสีฟ้า) มีประมาณ 25% แต่ในวันที่ ความผันผวน (เส้นสีส้ม) เพิ่มสูงขึ้น ก็เป็นวันที่สัดส่วนการซื้อขาย ETFs
เพิ่มมากกว่า 40% จึงอาจกล่าวได้ว่า Fund Flows จาก ETFs มีส่วนทำให้ตลาดหุ้นผันผวนมากขึ้น 

Fight against Risk with Diversification (ต่อสู้กับความเสี่ยงด้วยการกระจายเงินลงทุน)

zxz

Source: Principal Asset Management, Data as of 31 Dec 2019

หนึ่งในเครื่องมือที่เราสามารถใช้ลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของตลาดได้ คือ การกระจายเงินลงทุน (Diversification)
โดยมีหลักคิดว่า “ยิ่งหลากหลายยิ่งดี” โดยจะเห็นจากข้อมูลในภาพว่า ระดับความเสี่ยงของ หุ้นไทย = 16%, หุ้นโลก =14%, REITs = 8%
ส่วน พอร์ตที่ผสมสินทรัพย์ 5 กลุ่ม (Mixed Portfolio) ได้แก่ ตราสารหนี้ไทย, หุ้นไทย, หุ้นโลก, REITs และ ทองคำ มีระดับความเสี่ยงเพียง 7.3%

ปรับโมเดลกองทุน PRINCIPAL iBALANCED

บลจ. พรินซิเพิล ได้ดำเนินการปรับนโยบายการลงทุน กองทุน Principal Balanced Income Fund (PRINCIPAL iBALANCED)
มีผลเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 จากเดิมที่ผสม 2 กลุ่มสินทรัพย์ ได้แก่ ตราสารหนี้ไทย และหุ้นไทย เป็น 5 กลุ่มสินทรัพย์
โดยเพิ่ม หุ้นต่างประเทศ, REITs และทองคำ เพื่อเพิ่มความหลากหลายและสอดรับกับสถานการณ์ลงทุนที่มีความผันผวนสูงขึ้น

zxz
กระจาย 5 กลุ่มสินทรัพย์ที่มีจุดเด่นแตกต่างกัน

wew
Source: Principal Asset Management, Data as of 31 Dec 2019

หุ้นไทย (Thai Equity) สินทรัพย์เสี่ยงที่สร้างผลตอบแทนสูง ในระยะยาว (Growth Play)
ตราสารหนี้ (Fixed Income) สินทรัพย์มั่งคงที่ให้ผลตอบแทนต่ำ โดยถูกใช้เป็นหลุมหลบภัย (Defensive Play)
หุ้นต่างประเทศ (Foreign Equity) สินทรัพย์เสี่ยงที่สร้างผลตอบแทนสูงในระยะยาว (Growth Play) และมีหลายช่วงเวลาที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าหุ้นไทย
ทองคำ (Gold) โดยทั่วไปให้ผลตอบแทนดี เวลาเศรษฐกิจชะลอตัวและสินทรัพย์เสี่ยง อยู่ในขาลง (Uncorrelated Asset)
Property Fund & REITs เน้นรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผลอันเกิดจากรายได้ค่าเช่าของโครงการอสังหาริมทรัพย์
คาดหวังโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ย (Income Play)

ปรับนโยบายให้เหมาะกับทุกสถานการณ์ ‘All Weather’ โดยมีผลตอบแทนสม่ำเสมอด้วยความเสี่ยงที่ลดลง

ผลการทำ Back testing พบว่า การผสม 5 กลุ่มสินทรัพย์ในโมเดลใหม่ให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอพร้อมกับความเสี่ยงที่ลดลง โดย Sharpe Ratio สูงขึ้นจาก 0.4 เป็น 1.2 

,m,
ผลจากการทำ Back testing model พบว่า Model ใหม่ให้ Maximum drawdown ลดลงกว่าเดิมและน้อยกว่าการลงทุนรายสินทรัพย์

ere

(Note 1: Back testing model ใช้ช่วงระยะเวลาของข้อมูล ม.ค. 2013 ถึง 20 ส.ค. 2019 โดยทำการปรับพอร์ตการลงทุนทุกสิ้นเดือน
Note 2: Sharpe ratio ใช้ Risk free rate = 1.5% ในการคำนวณ | Source: Bloomberg และ Principal asset management)


ปรับนโยบายให้เหมาะกับทุกสถานการณ์ ‘All Weather’ โดยมีผลตอบแทนสม่ำเสมอด้วยความเสี่ยงที่ลดลง
โมเดลพอร์ตของ PRINCIPAL iBALANCED ที่ผสมสินทรัพย์ 5 กลุ่ม ได้แก่ ตราสารหนี้ไทย, หุ้นไทย, หุ้นโลก, REITs และ ทองคำ
คาดหวังโอกาสรับผลตอบแทนเฉลี่ยระยะยาวก่อนหักค่าธรรมเนียม ประมาณ 5 -6% ต่อปี (ควรมีระยะเวลาลงทุนตั้งแต่ 5-7 ปีขึ้นไป)
โดยมีระดับความเสี่ยงเพียง 7.3% ต่ำกว่าสินทรัพย์เสี่ยงทุกประเภท และต่ำกว่าครึ่งของการลงทุนในหุ้น
นอกจากนี้ โมเดลใหม่ยังแสดงผลการขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) ในปี 2015 (ซึ่งเป็นปีที่ตลาดหุ้นผันผวนมาก) น้อยกว่าสินทรัพย์เสี่ยงทุกประเภท


dfd
คำเตือน: ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันหรือยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต

ผู้จัดการกองทุนจะปรับน้ำหนักการลงทุน (rebalance) เมื่อสัดส่วนแต่ละสินทรัพย์แตะกรอบบนหรือกรอบล่าง

we
Source: Principal Asset Management, Data as of 31 Dec 2019
 

ตัวอย่าง: ผู้จัดการกองทุนจะปรับน้ำหนักการลงทุนใน REITs กลับมาที่ 25% เมื่อสัดส่วนการลงทุนลดลงแตะ 20% หรือเพิ่มขึ้นแตะ 30% 

sds

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน PRINCIPAL iBALANCED

er

df  กองทุน PRINCIPAL iBALANCED-R ได้รับการจัดอันดับ Morningstar Rating 5 ดาว

Inception Date: 6 Sep 2013
*เดิมชื่อกองทุน CIMB-Principal Balanced Income Fund, การเปลี่ยนชื่อกองทุนมีผลวันที่ 10 Jun 2019 
**Morningstar Rating as of 31 Jan 2020 ***% ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป, Performance Data as of 31 Jan 2020
****บลจ. พรินซิเพิล ได้ดำเนินการปรับนโยบายการลงทุน กองทุน PRINCIPAL iBALANCED มีผลเมื่อวันที่ 6 Nov 2019 ผลการดำเนินงานก่อนวันดังกล่าวเป็นผลการดำเนินงานภายได้โมเดลพอร์ตเดิม

อ่าน CIO's View Fight against Risk with Diversification ฉบับเต็มที่นี่