CEO Dan Houston ย้ำความมั่นใจในความแข็งแกร่งของ Principal

“พวกเรามีเสถียรภาพที่แข็งแกร่งกว่าในปี 2008 อย่างมาก"

CEO Dan Houston ย้ำความมั่นใจในจุดยืนและความมั่งคงของ Principal โดยนำเสนอวิสัยทัศน์ แผนการดูแลลูกค้า พนักงาน และผู้ลงทุน ในช่วงเวลาที่เราทุกคนต้องอยู่ในสถานการณ์ COVID-19 นี้