การเฉลี่ยเงินคืน จากการจำหน่วยหุ้นสามัญ TSFC ของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ตราสารหนี้ 3M3

การเฉลี่ยเงินคืน จากการจำหน่วยหุ้นสามัญ TSFC ของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ตราสารหนี้ 3M3

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน เรื่องการเฉลี่ยเงินคืน จากการจำหน่วยหุ้นสามัญ TSFC ของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ตราสารหนี้ 3M3 ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม