มุมมองเศรษฐกิจและการลงทุน ไตรมาส 1 ปี 2565

ตั้งแต่เริ่มปี 2565 ตลาดการเงินได้ถูกปัจจัยหลายอย่างเข้ามากระทบจนทาให้มุมมองที่มีต่อแนวโน้มการลงทุนในปีนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยปัจจัยแรกคือการค้นพบไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2564 ในแอฟริกา ซึ่งได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกและเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้นักลงทุนส่วนใหญ่ตระหนักว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จะยังคงดาเนินไปอย่างต่อเนื่องอีกระยะหนึ่ง ทั้งนี้ภายหลังการค้นพบเชื้อไวรัสสายพันธุ์ Omicron หลายประเทศได้ประกาศปิดพรมแดน และงดรับเที่ยวบินจากภูมิภาคแอฟริกาเพื่อสะกัดกั้นไม่ให้มีการแพร่กระจายมายังประเทศของตน โดยการประกาศภาวะฉุกเฉินในหลายประเทศดังกล่าวได้ทาให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงอย่างรวดเร็วจากความกังวลว่าการแพร่ระบาดระลอกใหม่จะทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักอย่างรุนแรงและส่งผลผลประกอบการบริษัทเอกชนเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในปี 2562 อย่างไรก็ตามเชื้อไวรัสสายพันธุ์ Omicron กลับเป็นเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงค่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่นก่อนหน้านี้ โดยจานวนผู้ติดเชื้อใหม่ในแอฟริกาปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียง 1 เดือนหลังการค้นพบสายพันธุ์ดังกล่าวซึ่งบ่งชี้ว่าการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ Omicron อาจไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในปีนี้มากนัก

อ่าน มุมมองเศรษฐกิจและการลงทุน ไตรมาส 1 ปี 2565 ฉบับเต็มได้ที่ https://www.principal.th/sites/default/files/pdf-uploads/Economic%20and%20Market%20Outlook%202022-TH.pdf