ข้อมูล ณ วันที่ : 31/05/2022
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตลาดเงิน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น (PRINCIPAL TREASURY)0.06%0.03% 0.07% 0.13% 0.39% 0.60% 1.13% 1.26% 11.7559 476.30
เกณฑ์มาตราฐาน0.20%0.14% 0.25% 0.46% 0.82% 1.01% 1.35% 1.41%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ A (PRINCIPAL VF-A)0.03%0.01% 0.04% 0.09% 0.43% 0.70% 1.31% 1.47% 11.8479 56.56
เกณฑ์มาตราฐาน0.20%0.14% 0.25% 0.46% 0.82% 0.95% 1.10% 1.17%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/05/2022
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารหนี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILY FIX)-0.04%-0.01% -0.05% -0.12% 0.18% 0.42% 1.00% 1.40% 12.3648 33.46
เกณฑ์มาตราฐาน0.20%0.14% 0.25% 0.46% 3.53% 3.49% 4.07% 4.37%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)-0.59%-0.65% -0.53% 0.09% 0.94% 10.2654 5,586.17
เกณฑ์มาตราฐาน-0.70%-0.78% -0.60% -0.33% 1.01%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม A (PRINCIPAL iDAILY-A)0.10%0.03% 0.13% 0.29% 0.59% 0.80% 1.42% 1.44% 11.5630 500.34
เกณฑ์มาตราฐาน0.21%0.13% 0.26% 0.53% 3.63% 3.28% 2.73% 2.73%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม R (PRINCIPAL iDAILY-R)0.10%0.03% 0.13% 0.29% 0.60% 0.81% 1.43% 1.46% 11.5786 1.13
เกณฑ์มาตราฐาน0.21%0.13% 0.26% 0.53% 3.63% 3.28% 2.73% 2.73%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม D (PRINCIPAL iDAILY-D)0.10%0.03% 0.13% 0.29% 0.62% 0.95% 1.54% 1.56% 10.2819 2.81
เกณฑ์มาตราฐาน0.21%0.13% 0.26% 0.53% 3.63% 3.28% 2.73% 2.73%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iFIXED-A)-0.72%-0.72% -0.68% -0.01% 1.24% 1.49% 2.20% 12.2897 1,117.64
เกณฑ์มาตราฐาน-0.81%-0.84% -0.73% -0.61% 3.36% 3.16% 3.28%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iFIXED-R)-0.72%-0.72% -0.68% -0.02% 1.24% 1.49% 2.21% 12.3057 36.24
เกณฑ์มาตราฐาน-0.81%-0.84% -0.73% -0.61% 3.36% 3.16% 3.28%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม C (PRINCIPAL iDAILY-C)0.10%0.03% 0.14% 0.30% 0.85% 0.95% 1.30% 11.7390 125.02
เกณฑ์มาตราฐาน0.21%0.13% 0.26% 0.53% 3.63% 3.28% 2.75%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iFIXED-C)-0.72%-0.72% -0.68% -0.02% 1.41% 1.59% 2.68% 12.3593 154.05
เกณฑ์มาตราฐาน-0.81%-0.84% -0.73% -0.61% 3.36% 3.16% 3.15%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส X (PRINCIPAL DPLUS-X)8.45%7.27% 8.52% 8.96% 4.19% 11.9447 23.32
เกณฑ์มาตราฐาน0.22%0.13% 0.26% 0.54% 1.49%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม X (PRINCIPAL iFIXED-X)-0.49%-0.58% -0.41% 0.53% 1.40% 12.4680 99.76
เกณฑ์มาตราฐาน-0.81%-0.84% -0.73% -0.61% 1.16%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส A (PRINCIPAL DPLUS-A)0.10%0.02% 0.14% 0.37% 0.84% 1.02% 1.24% 10.9369 6,807.65
เกณฑ์มาตราฐาน0.22%0.13% 0.26% 0.54% 3.64% 3.34% 2.92%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)-0.45%-0.60% -0.34% 0.52% 1.83% 2.04% 2.77% 2.74% 14.3947 5,345.95
เกณฑ์มาตราฐาน-0.71%-0.78% -0.60% -0.34% 1.54% 1.86% 2.87% 2.93%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม I (PRINCIPAL iDAILY-I)0.10%0.03% 0.13% 0.29% 0.63% 0.83% 11.2636 50.35
เกณฑ์มาตราฐาน0.21%0.13% 0.26% 0.53% 3.63% 3.43%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม E (PRINCIPAL iDAILY-E)0.21%0.10% 0.26% 0.55% 0.59% 11.6061 0.41
เกณฑ์มาตราฐาน0.21%0.13% 0.26% 0.53% 0.63%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/05/2022
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนผสม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iBALANCED-C)-3.58%-1.67% -2.41% -2.24% -0.30% -1.51% 12.6089 1.40
เกณฑ์มาตราฐาน-2.78%-1.59% -1.12% 0.01% 2.46% 1.74%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม R (PRINCIPAL iBALANCED-R)-3.58%-1.67% -2.41% -2.24% -0.29% 0.64% 2.65% 12.5640 70.98
เกณฑ์มาตราฐาน-2.78%-1.59% -1.12% 0.01% 2.46% 2.95% 4.28%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ A (PRINCIPAL SIF-A)-2.46%-0.88% -2.12% -1.55% -0.18% 2.53% 2.58% 11.6628 1,058.45
เกณฑ์มาตราฐาน-1.90%-0.64% -1.52% 0.29% 2.17% 4.19% 3.86%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 25% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + SET PF&REIT TRI Index 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 21.25% + FSTREI TRI Index (THB) 3.75%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iBALANCED-D)-3.58%-1.67% -2.41% -2.24% -0.78% 11.7622 273.45
เกณฑ์มาตราฐาน-2.78%-1.59% -1.12% 0.01% 2.15%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/05/2022
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนตราสารทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ A (PRINCIPAL SET50-A)3.64%0.66% 9.68% 7.27% -0.12% 2.30% 4.45% 7.39% 24.1924 66.68
เกณฑ์มาตราฐาน2.71%-0.39% 8.82% 6.90% 0.37% 3.17% 3.09% 8.82%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม A (PRINCIPAL iDIV-A)2.12%0.99% 6.53% 4.74% 2.29% 2.19% 6.87% 6.80% 19.3124 71.57
เกณฑ์มาตราฐาน1.99%-0.05% 7.78% 7.28% 3.80% 3.62% 5.07% 5.24%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม R (PRINCIPAL iDIV-R)2.12%0.99% 6.53% 4.74% 2.31% 2.39% 7.07% 7.00% 19.6794 14.68
เกณฑ์มาตราฐาน1.99%-0.05% 7.78% 7.28% 3.80% 3.62% 5.07% 5.24%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม D (PRINCIPAL iDIV-D)2.12%0.99% 6.53% 4.74% 2.31% 2.30% 6.76% 6.66% 9.9335 80.07
เกณฑ์มาตราฐาน1.99%-0.05% 7.78% 7.28% 3.80% 3.62% 5.07% 5.24%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม C (PRINCIPAL iDIV-C)2.12%0.99% 6.53% 4.74% 2.20% 2.33% 4.57% 19.3136 123.45
เกณฑ์มาตราฐาน1.99%-0.05% 7.78% 7.28% 3.80% 3.62% 4.88%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ D (PRINCIPAL EEF-D)2.53%0.72% 7.65% 6.28% 1.68% 2.46% 6.21% 8.30% 24.9996 2,492.14
เกณฑ์มาตราฐาน1.99%-0.05% 7.78% 7.28% 3.95% 7.92% 4.14% 9.18%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล (PRINCIPAL DEF)2.75%1.39% 7.29% 6.79% 3.97% 3.73% 8.09% 8.25% 12.3916 568.17
เกณฑ์มาตราฐาน1.99%-0.05% 7.78% 7.28% 3.80% 3.62% 5.07% 4.87%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PRINCIPAL EPIF)5.20%2.33% 13.68% 10.49% 3.90% 7.22% 6.16% 6.63% 13.3107 1,238.31
เกณฑ์มาตราฐาน5.32%2.30% 13.90% 10.73% 5.05% 7.64% 6.69%
เกณฑ์มาตราฐาน : EPIF TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ X (PRINCIPAL EEF-X)2.76%0.86% 7.94% 6.86% 1.46% 25.9131 55.06
เกณฑ์มาตราฐาน1.99%-0.05% 7.78% 7.28% 4.11%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ D (PRINCIPAL TDIF-D)1.29%0.32% 5.69% 2.20% 0.85% 1.50% 1.49% 9.2953 288.27
เกณฑ์มาตราฐาน1.99%-0.05% 7.78% 7.28% 3.95% 1.97% 4.12%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ E (PRINCIPAL SET50-E)3.83%0.77% 9.92% 7.74% 18.16% 24.4269 0.14
เกณฑ์มาตราฐาน2.71%-0.39% 8.82% 6.90% 18.96%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ X (PRINCIPAL TDIF-X)9.31%-6.03% 6.49% 12.03% 14.59% 8.7970 0.64
เกณฑ์มาตราฐาน6.89%-3.46% 5.58% 17.58% 19.14%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ C (PRINCIPAL TDIF-C)1.49%0.44% 5.95% 2.71% 12.02% 9.3935 12.55
เกณฑ์มาตราฐาน1.99%-0.05% 7.78% 7.28% 17.44%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/05/2022
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ C (PRINCIPAL GEF-C)-13.89%-5.61% -11.33% -8.39% 7.84% 16.1861 2,135.51
เกณฑ์มาตราฐาน-13.15%-5.80% -9.31% -4.79% 11.03%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้ (PRINCIPAL CII)-7.81%-0.86% -10.15% -4.85% 3.16% 2.53% 5.43% 2.55% 13.3780 29.83
เกณฑ์มาตราฐาน-1.02%2.20% -2.39% 3.10% 8.78% 5.45% 6.32% 3.22%
เกณฑ์มาตราฐาน : M7CN Index (THB) 33.33% M7IN Index (THB) 33.33% + M7ID Index (THB) 33.33%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ A (PRINCIPAL GBRAND-A)-13.66%-4.39% -8.49% -2.64% 7.78% 12.2449 400.92
เกณฑ์มาตราฐาน-12.80%-5.10% -9.46% -1.23% 12.97%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ A (PRINCIPAL VNEQ-A)-11.62%-10.17% -13.67% -4.87% 14.72% 6.06% 13.1287 6,678.70
เกณฑ์มาตราฐาน-10.36%-8.23% -12.63% 0.27% 20.03% 13.11%
เกณฑ์มาตราฐาน : VN30TR Index (THB) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ I (PRINCIPAL VNEQ-I)-11.62%-10.17% -13.67% -4.87% 14.73% 4.13% 13.2322 229.10
เกณฑ์มาตราฐาน-10.36%-8.23% -12.63% 0.27% 20.03% 7.71%
เกณฑ์มาตราฐาน : VN30TR Index (THB) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ A (PRINCIPAL APDI-A)-8.21%-3.38% -7.81% -14.32% 5.55% 4.73% 7.49% 20.1804 1,596.48
เกณฑ์มาตราฐาน-9.64%-5.12% -9.04% -15.86% 7.16% 6.23% 4.75%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1APJ Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ A (PRINCIPAL JEQ-A)-21.30%-8.00% -21.45% -22.07% 2.96% 0.42% 2.68% 12.4550 98.78
เกณฑ์มาตราฐาน-4.14%1.47% -2.38% 1.27% 9.72% 4.64% 5.85%
เกณฑ์มาตราฐาน : TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + TPXNTR Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ (PRINCIPAL KEQ)-13.27%-5.94% -9.21% -25.69% 2.94% -4.20% -2.59% 8.0776 28.00
เกณฑ์มาตราฐาน-11.34%-2.61% -6.39% -20.49% 9.25% 0.77% 1.69%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1KR2550 Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1KR2550 Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ R (PRINCIPAL GSCEQ-R)-13.68%-5.33% -10.84% -11.06% 10.93% 5.89% 5.53% 15.4193 114.72
เกณฑ์มาตราฐาน-13.19%-6.18% -10.55% -9.40% 11.03% 6.89% 6.23%
เกณฑ์มาตราฐาน : MSLUAWON Index adjusted with FX hedging cost 85% + MSLUAWON Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี (PRINCIPAL KOS)-13.49%-6.03% -9.47% -25.96% 2.90% -4.24% -3.14% 7.7550 11.74
เกณฑ์มาตราฐาน-11.34%-2.61% -6.39% -20.49% 9.25% 0.77% 1.44%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1KR2550 Index (THB) 15% + M1KR2550 Index adjusted with FX hedging cost 85%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ (PRINCIPAL APEQ)-8.20%-3.34% -7.80% -14.48% 5.24% 4.36% 4.28% 13.8867 26.52
เกณฑ์มาตราฐาน-9.64%-5.12% -9.04% -15.86% 7.16% 6.23% 3.03%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1APJ Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ A (PRINCIPAL EUEQ-A)-15.95%-3.61% -12.33% -7.47% 8.12% 5.67% 5.26% 14.2864 116.22
เกณฑ์มาตราฐาน-7.02%-0.43% -2.43% 2.52% 9.48% 6.17% 3.39%
เกณฑ์มาตราฐาน : M7EU Index adjusted with FX hedging cost 85% + M7EU Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ X (PRINCIPAL GEF-X)-13.55%-5.39% -10.92% -7.52% 7.61% 16.5753 30.34
เกณฑ์มาตราฐาน-13.15%-5.80% -9.31% -4.79% 10.10%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ D (PRINCIPAL GCF-D)27.89%13.54% 36.27% 44.13% 21.29% 11.97% 1.84% 1.10% 10.4926 461.21
เกณฑ์มาตราฐาน29.60%14.13% 38.02% 50.34% 23.31% 13.52% 3.27% 3.87%
เกณฑ์มาตราฐาน : MLCX03TR Index adjusted with FX hedging cost 85% + MLCX03TR Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ A (PRINCIPAL GEF-A)-14.16%-5.79% -11.67% -9.10% 8.43% 6.16% 5.93% 15.9227 47.86
เกณฑ์มาตราฐาน-13.15%-5.80% -9.31% -4.79% 12.48% 9.28% 8.06%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ (PRINCIPAL GSA)-12.42%-3.41% -8.26% -10.44% 6.58% 2.84% 3.63% 12.6756 120.36
เกณฑ์มาตราฐาน-12.80%-5.10% -9.46% -1.23% 13.56% 6.16% 8.46%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (PRINCIPAL GIF)2.71%6.09% 9.62% 13.93% 7.14% 4.32% 7.75% 16.0201 305.90
เกณฑ์มาตราฐาน3.12%7.00% 9.53% 16.51% 10.19% 7.41% 9.14%
เกณฑ์มาตราฐาน : HU706478 Index adjusted with FX hedging cost 85% + HU706478 Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้ (PRINCIPAL GEQ)-9.97%-0.97% -5.96% -9.20% 4.55% 0.48% 4.42% 12.9133 35.25
เกณฑ์มาตราฐาน-10.31%-1.06% -6.35% -7.85% 7.29% 0.46% 5.16%
เกณฑ์มาตราฐาน : DAXNR Index adjusted with FX hedging cost 85% + DAXNR Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ (PRINCIPAL GREITs)-15.01%-6.54% -10.25% -6.61% 0.24% 1.95% 2.35% 9.3768 149.47
เกณฑ์มาตราฐาน-12.65%-4.58% -7.46% 0.34% 3.63% 3.09% 2.63%
เกณฑ์มาตราฐาน : TRNGLU index adjusted with FX hedging cost 51% + TRNGLU index (THB) 9% + RNXG Index adjusted with FX hedging cost 34% + RNXG Index (THB) 6%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ A (PRINCIPAL GOPP-A)-36.51%-21.68% -37.72% -38.62% 2.48% 5.46% 5.41% 13.0307 1,665.33
เกณฑ์มาตราฐาน-12.58%-5.29% -9.56% -3.27% 12.61% 5.54% 7.83%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL GFIXED)-7.04%-3.41% -6.18% -6.64% -1.45% -1.93% 9.1637 383.96
เกณฑ์มาตราฐาน-8.46%-5.25% -9.37% -4.76% 0.19% 0.00%
เกณฑ์มาตราฐาน : LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 85% + LBUSTRUU Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ A (PRINCIPAL GMV-A)-9.09%-1.63% -4.60% -2.76% 3.86% 1.57% 10.6865 56.17
เกณฑ์มาตราฐาน-8.00%-0.59% -3.23% 2.48% 7.11% 4.56%
เกณฑ์มาตราฐาน : M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 85% + M00IWO$O Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้ A (PRINCIPAL GPS-A)-8.23%-3.95% -8.10% -7.12% 0.14% 0.38% 10.1590 24.94
เกณฑ์มาตราฐาน-11.14%-6.21% -11.89% -6.75% 0.96% 2.35%
เกณฑ์มาตราฐาน : BGAUTRUU Index adjusted with FX hedging cost 85% + BGAUTRUU Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ A (PRINCIPAL CHEQ-A)-25.46%-18.77% -26.58% -38.50% -5.05% -2.59% 9.0712 1,000.89
เกณฑ์มาตราฐาน-20.54%-15.42% -20.87% -20.37% 7.87% 7.56%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1CN1A Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1CN1A Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ C (PRINCIPAL GOPP-C)-36.51%-21.68% -37.72% -38.62% 2.56% 5.60% 13.0097 845.07
เกณฑ์มาตราฐาน-12.58%-5.29% -9.56% -3.27% 12.61% 10.79%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น A (PRINCIPAL GINNO-A)-27.92%-14.49% -27.54% -27.63% 4.26% 2.80% 10.9456 119.48
เกณฑ์มาตราฐาน-12.80%-5.10% -9.46% -1.23% 13.72% 12.47%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ C (PRINCIPAL GMV-C) -1.27% 10.6868 10.49
เกณฑ์มาตราฐาน 8.62%
เกณฑ์มาตราฐาน : M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 85% + M00IWO$O Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ X (PRINCIPAL GMV-X)-1.11% 4.16% 10.7441 1.64
เกณฑ์มาตราฐาน-0.59% 8.62%
เกณฑ์มาตราฐาน : M00IWO$O Index adjusted with FX hedging cost 85% + M00IWO$O Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค A (PRINCIPAL GEDTECH-A)-35.28%-19.13% -37.59% -47.54% -27.48% 5.4810 187.93
เกณฑ์มาตราฐาน-14.02%-5.22% -10.55% -0.79% 14.50%
เกณฑ์มาตราฐาน : NGSINU Index (THB) 15% + NGSINU Index adjusted with FX hedging cost 85%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง A (PRINCIPAL GCLOUD-A)-42.25%-27.48% -45.67% -39.42% -24.49% 6.3208 992.68
เกณฑ์มาตราฐาน-42.30%-27.32% -46.21% -36.34% -21.04%
เกณฑ์มาตราฐาน : EMCLOUDN Index adjusted with FX hedging cost 85% + EMCLOUDN Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น A (PRINCIPAL GHEALTH-A)-35.64%-16.91% -39.45% -43.59% -41.11% 4.9842 2,039.82
เกณฑ์มาตราฐาน-12.07%-4.73% -9.03% -2.71% 4.92%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO0HC 7.5% + M1WO0HC index adjisted with fx hedging cos 42.5% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 42.5% + M1WD Index (THB) 7.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ C (PRINCIPAL CHEQ-C)-25.46%-18.77% -26.58% -38.50% -33.02% 9.0716 98.32
เกณฑ์มาตราฐาน-20.54%-15.42% -20.87% -20.37% -14.81%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1CN1A Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1CN1A Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี A (PRINCIPAL GCLEAN-A)-0.18%2.19% -10.49% -3.54% -9.67% 8.8837 334.10
เกณฑ์มาตราฐาน0.19%1.76% -10.53% 1.48% -4.44%
เกณฑ์มาตราฐาน : SPGTCLNT GBP Index adjusted with FX hedging cost 85% + SPGTCLNT GBP Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี A (PRINCIPAL CHTECH-A)-21.88%-15.18% -28.77% -40.48% -40.31% 5.9439 940.33
เกณฑ์มาตราฐาน-20.08%-14.22% -26.83% -39.49% -38.71%
เกณฑ์มาตราฐาน : HSTECHN Index adjusted with FX hedging cost 59.5% + HSTECHN Index 10.5% + STAR50NR USD Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + STAR50NR USD Index 4.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ A (PRINCIPAL USEQ-A)-14.54%-6.10% -11.36% -9.55% 9.0446 656.88
เกณฑ์มาตราฐาน-13.66%-5.37% -10.43% -7.96%
เกณฑ์มาตราฐาน : RU10INTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + RU10INTR Index (THB) 15%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ A (PRINCIPAL VTOPP-A)-9.73%-7.85% -9.63% -10.81% 8.9192 1,844.75
เกณฑ์มาตราฐาน-4.62%-4.71% -2.39% -2.99%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 50% + VNINDEX Index (THB) 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท A (PRINCIPAL GMA-A) -7.73% 9.2007 199.77
เกณฑ์มาตราฐาน -4.83%
เกณฑ์มาตราฐาน : LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + LBUSTRUU Index (THB) 4.5% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 10.5% + M1WD Index (THB) 59.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ X (PRINCIPAL GBRAND-X) -2.85% 12.2899 8.01
เกณฑ์มาตราฐาน -6.76%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WO Index (THB) 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 85%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ X (PRINCIPAL GOPP-X) 2.09% 16.3589 3.88
เกณฑ์มาตราฐาน 1.56%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD Index (THB) 15% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 85%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ X (PRINCIPAL USEQ-X) -7.63% 9.0778 11.56
เกณฑ์มาตราฐาน -7.39%
เกณฑ์มาตราฐาน : RU10INTR Index (THB) 15% + RU10INTR Index adjusted with FX hedging cost 85%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ C (PRINCIPAL APDI-C) -2.59% 20.1804 245.53
เกณฑ์มาตราฐาน
เกณฑ์มาตราฐาน :
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ C (PRINCIPAL JEQ-C) -8.42% 12.4550 1.58
เกณฑ์มาตราฐาน
เกณฑ์มาตราฐาน :
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ X (PRINCIPAL VNEQ-X) -11.29% 13.1732 36.37
เกณฑ์มาตราฐาน
เกณฑ์มาตราฐาน :
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 (PRINCIPAL VNTG7M1) -8.22% 9.1777 756.05
เกณฑ์มาตราฐาน -6.80%
เกณฑ์มาตราฐาน : VN30TR Index (THB) 15% + VN30TR Index adjusted with hedging cost 85%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ X (PRINCIPAL APDI-X) 3.24% 20.1922 3.86
เกณฑ์มาตราฐาน
เกณฑ์มาตราฐาน :
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG A (PRINCIPAL GESG–A) 3.43% 10.3427 28.88
เกณฑ์มาตราฐาน
เกณฑ์มาตราฐาน :
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/05/2022
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุน RMF-LTF-SSF
กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล T (PRINCIPAL 70LTFD-T)1.80%0.90% 4.97% 4.23% 2.35% 2.38% 5.01% 3.90% 13.7770 260.04
เกณฑ์มาตราฐาน1.51%0.05% 5.54% 5.32% 3.16% 1.51% 0.75% 9.48%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 70% + STGovBond Index 30%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF)-0.82%-0.84% -0.78% -0.18% 1.22% 1.31% 2.10% 1.99% 13.9389 108.28
เกณฑ์มาตราฐาน-0.71%-0.78% -0.60% -0.34% 3.67% 3.57% 4.11% 4.54%
เกณฑ์มาตราฐาน : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL PRMF)0.14%0.10% 0.17% 0.31% 0.24% 0.31% 0.74% 1.23% 12.2309 93.12
เกณฑ์มาตราฐาน0.20%0.14% 0.25% 0.46% 3.60% 3.53% 4.08% 4.83%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL LTF-T)2.66%1.31% 7.16% 5.99% 2.90% 2.87% 6.44% 4.77% 21.5758 773.64
เกณฑ์มาตราฐาน1.99%-0.05% 7.78% 7.28% 3.95% 1.97% 0.98% 9.66%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL EQRMF)1.93%0.33% 6.88% 4.84% -0.05% 0.89% 5.13% 3.69% 17.5637 771.98
เกณฑ์มาตราฐาน1.99%-0.05% 7.78% 7.28% 3.95% 1.97% 0.98% 9.30%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iPROPRMF)-4.01%-1.12% -3.47% -3.03% -2.18% 3.35% 5.02% 15.8882 1,410.58
เกณฑ์มาตราฐาน-2.85%-0.22% -2.22% 1.44% -0.48% 4.89% 7.13%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL APDIRMF)-8.35%-3.44% -7.98% -14.63% 4.97% 4.14% 4.00% 13.3863 204.25
เกณฑ์มาตราฐาน-9.64%-5.12% -9.04% -15.86% 7.16% 6.23% 4.24%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1APJ Index (THB) 15% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL MMRMF)0.10%0.07% 0.12% 0.21% 0.52% 0.79% 1.24% 1.39% 11.7183 573.96
เกณฑ์มาตราฐาน0.20%0.14% 0.25% 0.46% 0.82% 0.83% 0.78% 0.77%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL AARMF)-5.37%-2.86% -1.43% 0.32% 4.31% 3.60% 3.87% 2.64% 15.7634 29.05
เกณฑ์มาตราฐาน-4.62%-2.35% -0.40% 2.88% 6.67% 4.64% 5.56% 4.91%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 10% + SET50 TRI Index 45% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 38.25% + M1WO Index (THB) 6.75%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL BARMF)0.65%0.43% 2.24% 1.46% 0.97% 0.92% 2.32% 2.17% 12.5062 3.99
เกณฑ์มาตราฐาน0.98%0.11% 3.28% 3.28% 4.32% 4.20% 5.35% 5.64%
เกณฑ์มาตราฐาน : STGovBond Index 60% + SET TRI Index 40%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL SET100RMF)2.68%0.39% 8.43% 6.86% 0.54% 2.64% 5.21% 6.04% 19.6438 22.71
เกณฑ์มาตราฐาน2.29%0.08% 8.31% 6.97% 1.44% 3.41% 6.04% 6.89%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET100 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว T (PRINCIPAL ELTF-T)3.77%1.18% 9.52% 8.47% 1.30% 2.88% 5.28% 6.92% 32.2046 78.28
เกณฑ์มาตราฐาน2.71%-0.39% 8.82% 6.90% 0.37% 3.17% 3.09% 8.47%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม SSF (PRINCIPAL SET50SSF-SSF)3.53%0.60% 9.54% 7.07% 10.07% 12.2656 43.06
เกณฑ์มาตราฐาน2.71%-0.39% 8.82% 6.90% 11.88%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม SSFX (PRINCIPAL SET50SSF-SSFX)3.53%0.60% 9.54% 7.07% 10.05% 12.2604 89.31
เกณฑ์มาตราฐาน2.71%-0.39% 8.82% 6.90% 11.88%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET50 TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF (PRINCIPAL iPROPEN-SSF) -8.24%-1.41% -6.15% -2.93% 7.24% 8.8834 207.82
เกณฑ์มาตราฐาน-6.66%-0.27% -4.24% 1.58% 15.26%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% + FSTREI TRI Index (THB) 3% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ SSF (PRINCIPAL TDIF-SSF)1.29%0.32% 5.69% 2.20% 16.45% 9.2689 8.64
เกณฑ์มาตราฐาน1.99%-0.05% 7.78% 7.28% 24.56%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET TRI Index 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ SSF (PRINCIPAL GOPP-SSF)-36.51%-21.68% -37.72% -38.62% -25.24% 12.9388 14.71
เกณฑ์มาตราฐาน-12.58%-5.29% -9.56% -3.27% 8.40%
เกณฑ์มาตราฐาน : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15%
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/05/2022
กองทุน
ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน
(%)
6เดือน
(%)
1ปี
(%)
3ปี
(%)
5ปี
(%)
10ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน (%)
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท)
ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
ตราสารทางเลือก
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม R (PRINCIPAL iPROP-R)-3.87%-1.02% -3.34% -2.93% -2.53% 2.77% 6.17% 6.56% 17.5235 987.73
เกณฑ์มาตราฐาน-2.85%-0.22% -2.24% 1.44% -0.48% 4.89% 8.38% 8.92%
เกณฑ์มาตราฐาน : FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม D (PRINCIPAL iPROP-D)-3.87%-1.02% -3.34% -2.93% -2.55% 2.76% 6.25% 6.64% 11.0381 7,608.03
เกณฑ์มาตราฐาน-2.85%-0.22% -2.24% 1.44% -0.48% 4.89% 8.38% 8.92%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม A (PRINCIPAL iPROP-A)-3.87%-1.02% -3.34% -2.93% -2.45% 2.77% 6.78% 17.4757 2,124.14
เกณฑ์มาตราฐาน-2.85%-0.22% -2.24% 1.44% -0.48% 4.89% 8.31%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม A (PRINCIPAL iGOLD-A)1.72%-3.88% 1.82% -4.85% 10.40% 5.24% -0.53% 9.5062 31.48
เกณฑ์มาตราฐาน1.77%-3.81% 1.83% -3.19% 12.21% 7.31% 1.37%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม R (PRINCIPAL iGOLD-R)1.72%-3.88% 1.82% -4.84% 10.25% 5.05% -0.82% 9.2429 2.43
เกณฑ์มาตราฐาน1.77%-3.81% 1.83% -3.19% 12.21% 7.31% 1.37%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม C (PRINCIPAL iPROP-C)-3.87%-1.02% -3.34% -2.93% -2.54% 2.80% 5.17% 17.3735 1,784.99
เกณฑ์มาตราฐาน-2.85%-0.22% -2.24% 1.44% -0.48% 4.89% 5.88%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม X (PRINCIPAL iGOLD-X)2.31%-3.54% 2.54% -3.49% 9.25% 9.8388 17.27
เกณฑ์มาตราฐาน1.77%-3.81% 1.83% -3.19% 9.36%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม X (PRINCIPAL iPROP-X)-3.39%-0.72% -2.77% -1.77% -4.28% 13.6352 86.01
เกณฑ์มาตราฐาน-2.85%-0.22% -2.24% 1.44% -3.06%
เกณฑ์มาตราฐาน : FSTREI TRI Index (THB) 7.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + SET PF&REIT TRI Index 50%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม A (PRINCIPAL iPROPEN-A)-8.24%-1.41% -6.15% -2.94% -4.59% 8.8877 1,450.15
เกณฑ์มาตราฐาน-6.66%-0.27% -4.24% 1.58% 0.45%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% + FSTREI TRI Index (THB) 3% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม D (PRINCIPAL iPROPEN-D)-8.24%-1.41% -6.15% -2.94% -4.59% 8.8877 2,552.33
เกณฑ์มาตราฐาน-6.66%-0.27% -4.24% 1.58% 0.45%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% + FSTREI TRI Index (THB) 3% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ (PRINCIPAL iPROPPLUS)-4.32%-1.30% -3.78% -3.65% -2.83% 0.46% 9.2325 751.18
เกณฑ์มาตราฐาน-2.85%-0.22% -2.24% 1.44% -0.48% 2.56%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม C (PRINCIPAL iGOLD-C)2.11%-3.68% 2.28% -4.03% 1.79% 9.6789 139.41
เกณฑ์มาตราฐาน1.77%-3.81% 1.83% -3.19% 3.15%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม E (PRINCIPAL iGOLD-E)2.18%-3.62% 2.37% -3.82% 1.92% 9.7202 0.01
เกณฑ์มาตราฐาน1.77%-3.81% 1.83% -3.19% 2.91%
เกณฑ์มาตราฐาน : Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iPROPEN-C)-8.23%-1.41% -6.15% -8.53% 8.8893 13.34
เกณฑ์มาตราฐาน-6.66%-0.27% -4.24% -6.01%
เกณฑ์มาตราฐาน : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% + FSTREI TRI Index (THB) 3% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35%