บลจ. พรินซิเพิล แต่งตั้ง ‘ศุภกร ตุลยธัญ’ เข้าเสริมทัพในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน (CIO)

New CIO

บลจ. พรินซิเพิล แต่งตั้ง ‘ศุภกร ตุลยธัญ’ เข้าเสริมทัพในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน (CIO) มีผลตั้งแต่  1 มิถุนายน 2564 เพื่อดูแลการบริหารงานด้านการลงทุนและเสริมศักยภาพความแข็งแกร่งแก่องค์กร 

นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า บลจ.พรินซิเพิล ได้แต่งตั้ง นายศุภกร ตุลยธัญ เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน หรือ Chief Investment Officer (CIO) เพื่อบริหารงานสายงานการลงทุน โดยนายศุภกร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาและสาขาสังคมวิทยา (เกียรตินิยม) จาก Washington State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงได้รับคุณวุฒิ Chartered Financial Analyst (CFA®) จาก CFA Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในตลาดทุนหลายด้านกว่า 14 ปี ทั้งด้านการบริหารกองทุนตราสารหนี้ไทย การบริหารกองทุนตราสารทุนต่างประเทศ การจัดสรรสินทรัพย์และการลงทุนผ่านกองทุนรวม การวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค และการวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานหลักทรัพย์ จากองค์กรชั้นนำในตลาดทุน ทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ นายศุภกร ได้เข้าร่วมงานกับ บลจ. พรินซิเพิล ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยทางบลจ. พรินซิเพิล มีความเชื่อมั่นว่าจะเสริมความแข็งแกร่งในการบริหารงานด้านการลงทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพและตอกย้ำความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนของพรินซิเพิลได้ดียิ่งขึ้น