บลจ.พรินซิเพิล ได้รับแต่งตั้งให้บริหารกองทุนส่วนบุคคล สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย จำกัด

Thai Airway PR

บลจ.พรินซิเพิล ได้รับแต่งตั้งให้บริหารกองทุนส่วนบุคคล สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย จำกัด

นายจุมพล สายมาลา (ลำดับที่ 7 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด และนาย นินนาท พัฒนวิบูลย์ (ลำดับที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย จำกัด ร่วมลงนามในพิธีมอบสัญญาแต่งตั้ง บลจ. พรินซิเพิล ให้เป็นบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย จำกัด ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมีผลในการบริหารกองทุนตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน