ประกาศ ที่ บลจ. พรินซิเพิล 021/2567 แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) สำหรับกองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) สำหรับกองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้ (PRINCIPAL GERMANEQ)
โดยเพิ่มวันหยุดทำการของประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือประเทศของกองทุนหลักที่กองทุนดังกล่าวได้ลงทุนอยู่ ดังนี้

1.    9 พฤษภาคม 2567 (Ascension Day)

2.    30 พฤษภาคม 2567 (Corpus Christi)

จึงขอประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

อ่านประกาศเพิ่มเติม