ประกาศ ที่ บลจ. พรินซิเพิล 032/2567 แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) สำหรับกองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ (PRINCIPAL SIF)

                ตามที่กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ (PRINCIPAL SIF) จะมีการปรับกลยุทธ์การลงทุนและเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) จึงขอแจ้งเพิ่มวันหยุดทำการประจำปี 2567 สำหรับกองทุน โดยให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
               จึงขอประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ


                                                                                       ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567
                                                                            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

                          
                                                                                              อ่านประกาศเพิ่มเติม