ประกาศ ที่ บลจ.พรินซิเพิล 016/2567 เรื่อง การชำระคืนเงินที่ได้รับจากการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)