ประกาศ ที่ บลจ.พรินซิเพิล 042/2567

เรื่อง การจดทะเบียนเพิ่มจานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สาหรับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จากัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สาหรับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD) (“กองทุน”) ขอแจ้งการจดทะเบียนเพิ่มจานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในรายละเอียดโครงการของกองทุน โดยสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้อนุมัติรับจดทะเบียนเพิ่มจานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนเรียบร้อยแล้ว จากจานวนเงินทุนจดทะเบียนที่ได้รับจดทะเบียนไว้เดิม 10,000 ล้านบาท หรือ 1,000 ล้านหน่วย เป็น 50,000 ล้านบาท หรือ 5,000 ล้านหน่วย เมื่อ วันที่ 8 กรกฎาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2686-9500  ได้ทุกวันในเวลาทาการ

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม